همگام با انتخابات

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) مصمم است تا با راه اندازی مناظره های تلویزیونی درمرکزو جمعی ازولایات درسطوح مختلف جامعه سبب تولید انگیزه مثبت بمنظوربرگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و اشتراک وسیع مردم دراین روند ملی شود. به تاسی از این امر تیفا مباحث انتخاباتی را در شماری از ولایات کشور با نهادهای مدنی، اساتید دانشگاه ها، روحانیون ،نهادهای مدافع حقوق بشری و نهادهای فعال مدافع حقوق زن آغازنموده تا ضرورت انتخابات و تاثیرگذاری آن را در زنده گی سیاسی واجتماعی مردم دراین مناظره ها به بحث بگیرند. تیفا میخواهد با برگزاری چنین مباحث سطح آگاهی و اطلاع رسانی را درمیان اقشارمختلف جامعه گسترش داده نقش فعال وآگاهانه مردم را دراین روندملی متبارزنماید. زیرا یکی از راه های رسیدن به انتخابات سالم همانا سطح بلند آگاهی از پروسه و شعور سیاسی شهروندان نسبت به قضایا در کشورمیباشد. امیدواریم تا این مناظره ها بتواند نقش فعال شهروندان را در امربرگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه روشن نماید تا درسال آینده شاهد اشتراک وسیع مردم در انتخابات باشیم.
ادامه مطلب ...

سوالات جریان مناظره